wij kapitaliseren uw visie

Algemene voorwaarden van:

TeamM B.V.
Energieweg 17k
4143 HK Leerdam

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Nederland: 302685710000

(AS 112-11)

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht
waaronder alle overeenkomsten tot het vervaardigen van bescheiden, en/of overige werkzaamheden
van TeamM B.V. gevestigd te Leerdam, hierna te noemen ìde gebruikerî.
2.
De opdrachtgever zal verder worden aangeduid als ìde wederpartijî.
3.
Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij
een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze
bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term ìde consumentî.
4.
Onder ìschriftelijkî wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per brief, per e-mail, per fax
of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5.
Door de gebruiker te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen,
rapporten, e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als ìde bescheidenî. Deze bescheiden
kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvdís,
USB-sticks e.d..
6.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
7.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen
deel- c.q. vervolgopdrachten.
8.
Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft
gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene
voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van
toepassing te laten zijn.
Artikel 2: Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

1.
De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door de gebruiker gedane aanbieding heeft
geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding.
Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding,
komt de overeenkomst eerst tot stand indien de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen
heeft ingestemd.
2.
Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de gebruiker een opdracht
verstrekt, is de gebruiker eerst aan deze opdracht gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de
wederpartij heeft bevestigd.
3.
Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan
van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Voornoemde wijzigingen evenals aanvullingen op
of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden de gebruiker eerst nadat
deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd en hebben slechts betrekking op de betreffende
overeenkomst.

4.
De gebruiker is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de
wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de
uitvoering van deze afspraken is begonnen.
Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

1.
Alle aanbiedingen c.q. offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding
bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de
wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.
Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van het in deze
prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs of tarief.
3.
Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist
of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de gebruiker gerechtigd de in het aanbod
vermelde prijzen en/of (op)levertermijnen aan te passen.
4.
Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
5.
Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van de bescheiden alsmede informatie in brochures,
promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn c.q. is zo nauwkeurig mogelijk, maar
gelden c.q. geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
6.
De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven eigendom van de gebruiker en dienen op diens
eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker te worden geretourneerd.
Artikel 4: Honorarium, prijzen, tarieven

1.
Tenzij partijen een vast honorarium of een vaste projectprijs zijn overeengekomen, zal de gebruiker
zijn honorarium berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het
overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van de gebruiker.
2.
De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met
vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen
tijdstippen.
3.
Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te
vinden buiten de in lid 2 van dit artikel genoemde werkdagen, is de gebruiker gerechtigd een toeslag
te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief.
4.
De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief
BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van
ingeschakelde derden.
5.
De gebruiker is gerechtigd een overeengekomen vast honorarium te verhogen indien tijdens de
uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het
sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te
wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de gebruiker en in redelijkheid niet van hem kan
worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
6.
Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte
uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de
zijde van de wederpartij.
7.
a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de
gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving,
valutaschommelingen, prijs- of tariefwijzigingen bij de door de gebruiker ingeschakelde derden
e.d., is de gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. het overeengekomen honorarium
dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

b.
Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument
bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de
consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan de gebruiker heeft laten
weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de gebruiker er vanuit gaan
dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.
Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde
leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de
gebruiker.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1.
De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a.
hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en op de door de
gebruiker gewenste wijze aan de gebruiker ter beschikking stelt;
b.
eventuele door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevensdragers, elektronische
bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
c.
de gebruiker op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de
werkzaamheden dienen plaats te vinden;
d.
de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig
verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de
uitvoering van de overeenkomst;
e.
de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen,
obstakels, loslopende dieren c.q. (overige) zaken die gevaar op kunnen leveren voor de gebruiker
e.d..
2.
De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De
wederpartij vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn
van de gegevens.
3.
Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze
verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten
voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn
voor rekening en risico van de wederpartij.
4.
Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij
nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te
verlangen niet aan.
Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

1.
De gebruiker verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het sluiten en
uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de
wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan hij weet dan wel
redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. De gebruiker zal
deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomst.
2.
De gebruiker zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke
informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers c.q. andere personen die onder

zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan

deze geheimhoudingsplicht zullen houden.

3.
De geheimhoudingsplicht geldt niet indien de gebruiker als gevolg van wet- en/of regelgeving of een
rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet
kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze
uitzondering geldt eveneens voor de werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit
artikel.
4.
Het is de gebruiker te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden
c.q. leveringen en de hierbij gebruikte c.q. ontwikkelde methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken,
mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft.
Artikel 8: Risico van opslag informatie

De gebruiker zal alle van de wederpartij ontvangen informatie c.q. bescheiden gedurende de looptijd van
de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. De gebruiker is echter nimmer aansprakelijk
voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of
bewuste roekeloosheid van de gebruiker of zijn leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij
dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan de gebruiker
verstrekte informatie c.q. bescheiden.

Artikel 9: Levering, (op)leveringstermijnen

1.
Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen.
Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve schriftelijk
in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn
(op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2.
De gebruiker is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij
iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3.
Het risico betreffende de te leveren bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment dat deze
bescheiden feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.
4.
Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de
werkzaamheden te verrichten en/of de bescheiden aan de wederpartij te leveren, is de gebruiker
gerechtigd de bescheiden voor rekening en risico van de wederpartij te bewaren. Tenzij de gebruiker
uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij de gebruiker binnen 1
maand na kennisgeving hiervan in staat te stellen de bescheiden alsnog te leveren en/of de
werkzaamheden alsnog te verrichten.
5.
Indien de wederpartij na verloop van de in lid 4 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn
verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke
verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen.
Een en ander, zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten
en rente voortvloeit.
6.
Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (bewaar-)
kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1.
Indien de aanvang, voortgang of afronding van de werkzaamheden c.q. de overeengekomen levering
van bescheiden wordt vertraagd doordat:

a.
de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. bescheiden van de wederpartij heeft
ontvangen;
b.
de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft
ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft de gebruiker recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs
voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals
eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
2.
De gebruiker zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de
hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan
worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet
worden bespoedigd, is de gebruiker gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten
in rekening te brengen bij de wederpartij.
3.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als
gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden
uitgevoerd, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst.
De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de
overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering
van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft de gebruiker in ieder geval
recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.
4.
Meerwerk dient schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden. Onder
meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de inspectie
voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen. De gebruiker is gerechtigd de hiermee gemoeide
kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen.
5.
Indien is overeengekomen dat de gebruiker eerst een conceptversie van de te leveren bescheiden zal
aanbieden, zal de wederpartij deze zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de
gebruiker kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door de gebruiker aangepast en nogmaals
aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. De gebruiker is gerechtigd om te verlangen dat de
definitieve versie van de vervaardigde bescheiden per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de
wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie
ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde bescheiden pas gebruiken, nadat de gebruiker de
geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
6.
Ingeval de gebruiker in reeds goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit
worden gezien als meerwerk en is de gebruiker gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan
de wederpartij in rekening te brengen.
Artikel 11: Klachten

1.
De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bescheiden, waarvan niet is
overeengekomen dat hiervan eerst een concept zou worden vervaardigd, tot controle ervan over te
gaan. Eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden e.d. die door de wederpartij in redelijkheid bij
een eerste, zorgvuldige inspectie van de bescheiden geconstateerd kunnen worden, dienen binnen 2
werkdagen na ontvangst van de bescheiden aan de gebruiker te worden gemeld, gevolgd door een
schriftelijke bevestiging hiervan.
2.
Overige klachten ten aanzien van de geleverde bescheiden, waarvan niet is overeengekomen dat
hiervan eerste een concept zou worden vervaardigd, dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk
binnen 1 maand na levering - schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld.
3.
Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk
binnen 3 maanden na uitvoering van de werkzaamheden - schriftelijk aan de gebruiker te worden
gemeld.

4.
Indien bovengemelde klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker kenbaar zijn
gemaakt worden de bescheiden geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd c.q. worden de
werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht. Alle gevolgen van het niet tijdig
melden zijn voor risico van de wederpartij.
5.
Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6.
Lid 6 van dit artikel geldt niet voor de consument.
7.
De wederpartij dient de gebruiker in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor
de klacht relevante informatie aan de gebruiker te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de
klacht retourzending van de bescheiden noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat de gebruiker
ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van
de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
8.
Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van bescheiden die na ontvangst door de wederpartij zijn
veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
Artikel 12: Garanties

1.
De gebruiker zal er voor zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden c.q. leveringen naar
behoren en conform de in zijn branche geldende normen, beroepsstandaarden en wet- en regelgeving
worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden c.q. leveringen nooit een
verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2.
Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de overeengekomen garanties, zal
de gebruiker kosteloos zorg dragen voor het opnieuw vervaardigen van de bescheiden c.q. het alsnog
op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of
een reductie op het overeengekomen honorarium voor de bescheiden c.q. de werkzaamheden. Een
en ander ter keuze van de gebruiker. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de
bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
Artikel 13: Aansprakelijkheid

1.
Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door de gebruiker gegarandeerde beroepsstandaarden
aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
2.
Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de gebruiker slechts aansprakelijk voor directe
schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade,
winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk
uitgesloten.
3.
De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of
beperking van de schade.
4.
Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de
schadevergoedingsplicht van de gebruiker te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn
assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van de gebruiker niet
uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de
schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde
bescheiden c.q. de verrichte werkzaamheden.
5.
De wederpartij dient de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q.
bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6.
In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7.
Indien de gebruiker zijn werkzaamheden dient te verrichten aan de hand van door of namens de
wederpartij verstrekte bescheiden, is de gebruiker slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering
van de werkzaamheden.

8.
De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch de gebruiker op andere
gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a.
door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van de geleverde bescheiden of
de door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen e.d.;
b.
door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte of
voorgeschreven gegevens of bescheiden;
c.
door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij.
9.
De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 9 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle
hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden
tot vergoeding van deze schade.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of diens leidinggevend personeel op
directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend
in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden
jegens de wederpartij.
Artikel 14: Betaling

1.
De gebruiker is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid
voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2.
Betaling dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast
indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3.
Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de
wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand,
cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand
gerekend.
4.
Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, is de gebruiker bovendien gerechtigd
aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
5.
De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom
van maximaal Ä 25.000,00:
a.
15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste Ä 2.500,00 van de vordering (met een
minimum van Ä 40,00);
b.
10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende Ä 2.500,00 van de vordering;
c.
5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende Ä 5.000,00 van de vordering;
d.
1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende Ä 15.000,00 van de vordering.
6.
Indien de hoofdsom meer bedraagt dan Ä 25.000,00, is de gebruiker gerechtigd aan de wederpartij
over de eerste Ä 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te
berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat
meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
7.
Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is de gebruiker gerechtigd na verloop
van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel
cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
8.
Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst,
zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te
ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is
geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd
opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de
betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

9.
Door de wederpartij gedane betalingen zullen door de gebruiker ten eerste in mindering worden
gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst
openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
10. a.
De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van de gebruiker te verrekenen met eventuele
tegenvorderingen die hij heeft op de gebruiker. Dit geldt eveneens indien de wederpartij
(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b.
Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de
consument.
Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

1.
De gebruiker is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op,
voortkomen uit, verband houden met en/ of behoren tot de door de gebruiker in het kader van de
overeenkomst geleverde of vervaardigde bescheiden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.
De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de
uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
3.
De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan de gebruiker te verstrekken of verstrekte
gegevens c.q. bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel
eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker
door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van deze derden.
Artikel 16: Retentierecht

De gebruiker is bevoegd de teruggave van alle door de wederpartij aan hem verstrekte gegevens en
bescheiden, die de gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, op te
schorten, totdat de wederpartij alle opeisbare vorderingen ter zake van voornoemde overeenkomst heeft
voldaan.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is de gebruiker
gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst,
middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de
wederpartij:
a.
in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b.
(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c.
door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d.
onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e.
anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest.
2.
Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3.
De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de
(inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht

1.
Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker is de gebruiker
gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan
de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een
redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2.
Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden
verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde
derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.
3.
Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog,
oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de
organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden,
verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen
evenals bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, weersomstandigheden
e.d..
4.
Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de
wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen.
Artikel 19: Annulering, opschorting

1.
Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te
annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding
verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door de gebruiker gemaakte kosten en diens
door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker is gerechtigd
voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte
werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in
rekening te brengen.
2.
Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is de
gebruiker in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen
c.q. gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.
3.
De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal de
gebruiker vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4.
De gebruiker is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de
door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5.
Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de
vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct
opeisbaar en is de gebruiker gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker is
bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals
de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
6.
Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden
hervat, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een
schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na
de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze
hervatting voortvloeiende kosten van de gebruiker te vergoeden.
Artikel 20: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1.
Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.

2.
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker
is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de
bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
3.
De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk
bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier
bedoeld: binnen ÈÈn maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het
geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
4.
Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het
bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde
rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.
Datum: 26 april 2010