wij kapitaliseren uw visie

zorg op afstand

Een actueel thema bij zorginstellingen, zowel in de cure als de care,  is ‘zorg op afstand’. Daaronder verstaat men het vervangen van fysieke zorgactiviteiten door letterlijk zorg op afstand.  Concrete voorbeelden zijn beeldcommunicatie en telemonitoring.

Om zorg op afstand mogelijk te maken is de inzet van techniek nodig. Het doel van de invoer van zorg op afstand is het primaire zorgproces efficiënter en effectiever te maken. Naast deze voornamelijk financiële doelstelling verwacht men ook een kwalitatieve toegevoegde waarde voor patiënten en cliënten door meer zelfstandigheid en onafhankelijkheid te creëren. In de business cases die TeamM maakt op het terrein van zorg op afstand worden vier mogelijke voordelen onderscheiden:

  • efficiency (het kost minder indirecte tijd)
  • effectiviteit (de zorgactiviteit verloopt sneller)
  • substitutie (zorgtaken worden vervuld door informele zorg)
  • onplanbare zorg (bij noodoproepen is door beeldcontact betere triage mogelijk)

De sleutel tot het realiseren van een positieve businesscase is het gericht inzetten van techniek. Met andere woorden: het aansluiten van cliënten moet gevolgd worden door een aanpassing van de manier waarop de zorg wordt verleend. Voorkomen moet worden dat de technische hulpmiddelen enkel toevoegingen zijn die geld kosten. Er dienen dan ook delen van het oorspronkelijke zorgproces gesubstitueerd te worden.

beeldzorg - Bij de inzet van beeldcommunicatie in de zorg wordt het fysieke contact tussen patiënt/cliënt en professionele zorgverlener  vervangen door beeldcontact op afstand. De besparing die dat oplevert is in ieder geval de reistijd en reiskosten van de zorgverlener. Daarnaast duurt een gemiddeld beeldcontact korter dan een gemiddeld fysiek contact. Er wordt zo ook directe zorgtijd bespaart. De extra kosten bestaan uit het faciliteren van patiënten/cliënten met beeldcommunicatietechniek (beeldschermen) en het inrichten van de eigen techniek (meldbank, beeldschermen, zorgapplicaties). De kwalitatieve verbetering voor cliënten is bijvoorbeeld een hogere frequentie van kortere contacten. In de businesscase beeldzorg wordt berekend wat de het financiële resultaat is voor zorginstelling, zorgverzekeraar en cliënt.

telemonitoring - Mensen met een chronische aandoening als Diabetes, COPD of Chronisch hartfalen staan permanent onder medische controle. Door het periodiek specifieke lichaamswaarden te meten wordt medicatie en behandeling afgestemd op de conditie van de patiënt.  Het meten gebeurt traditioneel tijdens geplande consulten bij de huisarts (1e lijn) of op de polikliniek (2e lijn). Doordat dit nogal omslachtig is wordt niet altijd volgens protocol (zorgstandaard) gecontroleerd. Dit kan weer een verslechterde conditie of ernstige exacerbaties tot gevolg hebben.

Bij de inzet van telemonitoring kan de patiënt zelf thuis lichaamswaarden meten. Deze worden doorgestuurd naar een centraal platform. Daar worden de waarden automatisch geanalyseerd en ontvangt de patiënt feedback op de resultaten. Alleen bij overschrijding van bepaalde grenswaarden wordt contact met de 1e en 2e lijn opgenomen. Op deze manier kan eenvoudiger en frequenter gemonitord worden. Dat leidt weer tot een betere conditie en minder exacerbaties.

De besparing die dat oplevert is een reductie van zorgkosten in de 1e en 2e lijn door minder consulten. De extra kosten bestaan uit de inzet van monitorings apparatuur bij de patiënten en het centrale platform . In de business case telemonitoring wordt berekend wat de het financiële resultaat is voor zorginstelling, zorgverzekeraar en cliënt.

Medicatie controle app - Toediening van risicovolle medicatie, zoals bijvoorbeeld cytostatica, bij patiënten/cliënten aan huis is aan bepaalde regels gebonden.  Het protocol schrijft voor dat er een dubbele controle moet plaatsvinden waarbij in ieder geval een daartoe bevoegde verpleegkundige betrokken is. Dit leidt tot de situatie dat er voor dit type medicatietoediening nu soms twee professionele zorgmedewerkers tegelijkertijd aanwezig moeten zijn bij de patiënt/cliënt.

Bij de inzet van de medicatie controle app wordt de taak van een van de twee professionele zorgmedewerkers op afstand uitgevoerd. Van controlelijst en klaargelegde medicatie worden deer een zorgmedewerker foto’s gemaakt die ter beoordeling en goedkeuring verzonden worden naar tweede zorgmedewerker. Na goedkeuring kan medicatie worden toegediend. Alles wordt gelogd in een centrale database.

Dit aangepaste protocol bespaart reistijd, reiskosten en zorgtijd van de tweede zorgmedewerker. De extra kosten bestaan uit de medicatieapp en het platform waarop dit draait. In de business case medicatie controle app wordt berekend wat de het financiële resultaat is voor zorginstelling, zorgverzekeraar en cliënt.

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

referenties