wij kapitaliseren uw visie

  DCA©

DCA is specifiek ontwikkeld om declaraties van zorgleveranciers te beoordelen. Deze beoordeling gebeurt op vooraf ingestelde criteria en op basis van relevante brondata van de gemeente. Per declaratie en declaratieregel wordt door DCA aangegeven of deze afgekeurd wordt en wat de reden daarvoor is. Alle declaraties worden, inclusief beoordeling, opgeslagen in een centrale database. De volgende checks worden uitgevoerd in DCA:

- Heeft het declaratiebericht betrekking op productie?
- Is de gemeentecode op de declaratie van een deelnemende gemeente?
- Is declarant bekend bij gemeente?
- Komt het gedeclareerde product voor in de producten- en dienstencatalogus?
- Heeft declarant een contract met deze gemeente?
- Is dit product gecontracteerd bij deze declarant door deze gemeente?
- Is cumulatief aantal eenheden gedeclareerd kleiner dan gecontracteerd bij deze declarant?
- Is declaratiebedrag gedeeld door aantal eenheden gelijk aan gecontracteerd tarief?
- Heeft de declaratie een nieuw (factuur-)nummer?
- Valt begindatum product buiten reeds gefactureerde periode?
- Valt einddatum product buiten reeds gefactureerde periode?
- Is het product aan deze cliënt beschikt?
- Valt begindatum product in periode beschikking?
- Valt einddatum product in periode beschikking?
- Is cumulatief aantal eenheden gedeclareerd kleiner of gelijk aan totaal aantal eenheden beschikt?
- Is aantal eenheden gedeclareerd kleiner of gelijk aan aantal eenheden per periode beschikt?

Een aantal checks zijn standaard en worden altijd uitgevoerd. Andere checks zijn facultatief en kunnen door de gebruiker van DCA worden gekozen en opgeslagen in een schema.

In de DCA worden de gecodeerde iWMO en iJW berichten ingelezen. Declaraties uit beide domeinen kunnen in één applicatie worden gecontroleerd aan de hand van de verzamelde gegevens in de DataWareHouse waarvan ook FIM 3D gebruik maakt. Van de gecontroleerde declaraties wordt een rapportage gemaakt die in Excel is te openen. De DCA draait alleen lokaal bij de gemeente en daarom is het niet nodig om privacygevoelige informatie te versturen.

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

referenties