wij kapitaliseren uw visie

toepassing Scenarioplanner

zorgexploitatie - Bijvoorbeeld: een verschuiving van klinische capaciteit naar ambulante zorg. Als gevolg van wijzigingen in overheidsbeleid, of door een interne reorganisatie, zijn wijzigingen in de omzet te verwachten. Deze zullen gevolgd moeten worden door aanpassingen in de formatie, rekening houdend met frictiekosten, overhead et cetera.

vastgoedexploitatie - Wijzigingen in de vastgoedportefeuille, door nieuwbouw, verkoop, renovatie en sloop, worden doorgerekend. Wanneer een pand in de nabije toekomst gesloopt gaat worden zullen daaruit mogelijk hogere afschrijvingskosten volgen. Het effect op de solvabiliteit en liquiditeit van een dergelijke wijziging, maar ook van een compleet strategisch vastgoedplan, wordt in beeld gebracht. Wanneer ook de zorgexploitatie in de berekening wordt meegenomen zijn integrale bedrijfswaardeberekeningen voor een impairmenttoets op gebouwniveau mogelijk.

monitoren op ieder niveau binnen de organisatie - Door de koppeling met bronbestanden, waaronder een organigram, kunnen de zorg- vastgoed- en integrale exploitatie op meerdere schaalniveaus binnen de organisatie in beeld worden gebracht. Zowel voor het huidige jaar als voor toekomstige jaren.

impact treasurybeleid - Door slim om te gaan met de beschikbare liquide middelen en te financieren met een mix van kortlopende en langlopende leningen, kunnen de financieringslasten worden verlaagd. Met de Scenarioplanner© kunnen effecten van keuzes gesimuleerd worden en de potentiele rentewinst worden vergeleken met het oorspronkelijke beleid.

aantrekken financiering - De resultaten uit de Scenarioplanner© omvatten alle relevante overzichten en ratio's die nodig zijn voor het aanvragen van een bancaire financiering of voor een borgstelling van een financiering bij het Waarborgfonds.